Начало
 ·  Избрани теми от биоматематиката
 ·  Лекции за биолози и еколози
вход

Лекции за биолози и еколози

Предлаганите лекции са предназначени за студентите от специалност Биология на СУ "Св. Климент Охридски".


Линейна Алгебра I: Линейни уравнения и системи, Mетод на Гаус, Действия с матрици

Линейна алгебра II: метод на Гаус

Линейна алгебра III: Детерминанти

Линейна алгебра IV: Формули на Крамер

Аналитична геометрия на равнината

Безкрайни числови редици

Безкрайни числови редове

Числото "E"

Изследване на функции

Експоненциалната функция

Определени интеграли (съкратена версия)

Определени интеграли (разширена версия)

Задачи: пресмятане на определени интеграли

Задачи: Интегриране по части

Числени методи на математическия анализ

Метод на най-малките квадрати

Линейни ОДУ от първи ред

Линейни ОДУ от първи ред, задачи

Линейни ОДУ от II ред

Линейни ОДУ от II ред, задачи

Математически модели

Математически модели (допълнения)

Задачи за текущ контрол (Биолози)

Задачи за текущ контрол (Биомениджмънт)

Задачи за писмен изпит (Биолози)